Regulamin terenu

Ogólnopolski Czempionat Koni Arabskich
Radom-Piastów

 1. Czempionat Koni Arabskich jest imprezą publiczną niebiletowaną, odbywającą się na terenie ogólnodostępnym.

 2. Dopuszcza się przebywanie publiczności Czempionatu jedynie w wyznaczonych strefach.

 3. Zabronione jest wchodzenie publiczności w obszar Areny Pokazowej, a także w obszary rozbiegu dla koni oraz boksów dla zwierząt.

 4. Parkowanie pojazdów na terenie Imprezy możliwe jest tylko w miejscach wskazanych przez organizatora.

 5. Zabronione jest poruszanie się po terenie Czempionatu wszelkimi pojazdami mechanicznymi,
  za wyjątkiem dojazdu do wyznaczonych parkingów.

 6. Na terenie imprezy masowej obowiązuje całkowity zakaz używania sterowanych modeli latających oraz dronów, o ile nie uzyskano pisemnej zgody Organizatora.

 7. Na terenie Czempionatu Koni Arabskich obowiązuje:
 • zakaz wnoszenia alkoholu, środków odurzających i psychotropowych,
 • zakaz wnoszenia, przechowywania i użycia materiałów pirotechnicznych,
 • zakaz używania otwartego ognia,
 • zakaz wprowadzania psów,
 • zakaz używania aerofonów (gwizdki, trąbki, wuwuzele itp.),
 • zakaz wnoszenia opakowań szklanych oraz przedmiotów mogących być zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzkiego oraz prezentowanych zwierząt.
 • zakaz okazywania jakichkolwiek objawów agresji i przemocy.
 1. Na terenie Czempionatu Koni Arabskich obowiązuje zakaz spożywania alkoholu.

 2. Sprzedaż i spożywanie piwa odbywa się jedynie w miejscach wyznaczonych.

 3. Na terenie Czempionatu obowiązuje zakaz prowadzenia wystaw, happeningów czy prezentacji, o ile nie uzyskano na nie pisemnej zgody Organizatora.

 4. Na terenie Czempionatu obowiązuje zakaz prowadzenia wszelkich działań promocyjnych, marketingowych i wizerunkowych bez zgody organizatora.

 5. Czempionat Koni Arabskich jest rejestrowany cyfrowo. Uczestnictwo w imprezie oraz przebywanie na terenie Czempionatu jest jednoznaczne z wyrażeniem nieodpłatnie zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby realizacji telewizyjnej oraz w nagraniach utrwalonych podczas imprezy wykorzystywanych i udostępnianych w sposób komercyjny lub niekomercyjny w tym na wszelkiego rodzaju nośnikach materialnych (cyfrowych, optycznych itp.) i niematerialnych (transmisja danych).

 6. Wykonywanie zdjęć i filmów na własny użytek jest dozwolone.

 7. Publikacja (rozpowszechnianie) materiałów z przebiegu imprezy (rejestracja audio / wideo, fotografia cyfrowa lub analogowa) we wszystkich środkach przekazu wymaga wcześniejszej autoryzacji Organizatora.

 8. Na terenie Imprezy obowiązuje zakaz parkowania pojazdów mechanicznych na drogach ewakuacyjnych, drogach przeciwpożarowych oraz wszystkich ciągach komunikacyjnych. Niezastosowanie się do tych zasad skutkuje odholowaniem pojazdu przez służby organizatora imprezy.

 9. Niszczenie mienia znajdującego się na terenie Czempionatu podlega karze na zasadach ogólnych.

Złamanie zasad regulaminu skutkuje wezwaniem do natychmiastowego opuszczenia terenu Imprezy.

Ponadto Organizator Ogólnopolskiego Czempionatu Koni Arabskich zwraca się z prośbą
o zachowanie czystości na terenie imprezy i wyrzucanie wszelkich odpadków do przygotowanych pojemników.

Regulamin zostanie podany do publicznej wiadomości za pomocą informacji wywieszonych na terenie Czempionatu, oraz na oficjalnej ogólnodostępnej stronie internetowej Czempionatu http://www.czempionatradom.pl/


Przebywanie na terenie Czempionatu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.

icon
REGULAMIN IMPREZY
regulamin-terenu-ogcelnopolskiego-czempionatu-koni-arabskich.pdf

ORGANIZATOR

PATRONAT HONOROWY PREZYDENTA MIASTA RADOMIA

PARTNER POKAZU

SPONSORZY

WSPARCIE MEDIALNE