REGULAMIN AUKCJI

Niniejszy regulamin dotyczy Aukcji Koni Arabskich - Radom 2019 organizowanej przez Stanisława Redestowicza i firmę Windoor Paweł Redestowicz z siedzibą w Radomiu, kod 26-600, ul. Zofii Holszańskiej 5, NIP 9482192042, zwanym dalej Organizatorem.

Aukcja będzie organizowana w dniu 30 czerwca 2019 na terenie Lotniska Sportowego Radom-Piastów.

Organizator umożliwia Wystawcom wystawienie koni na aukcji, a Nabywcom ich zakup, poprzez przeprowadzenie licytacji w formie ogólnie przyjętej na aukcjach koni. Organizator nie jest stroną umowy pomiędzy Wystawiającym a Nabywcą, natomiast wskazuje nabywcę – oferenta którego oferta byłą najwyższa i jednocześnie równa lub wyższa od ceny rezerwowej. Organizator nie pobiera prowizji od sprzedanych koni.

1. Warunki licytacji

1.1 Do licytacji mogą przystąpić osoby fizyczne i osoby prawne na równych prawach i bez ograniczeń.

1.2 Warunkiem wzięcia udziału w licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości po 2.000 zł. lub €500 (dwa tysiące złotych lub pięćset Euro) za każdego licytowanego konia. Wpłaty dokonywane są na konto Organizatora,

Dla wpłat w PLN:

BANK MILLENIUM, nr rachunku: 88 1160 2202 0000 0001 5854 8145

Dla wpłat w EUR:

BANK MILLENIUM, nr rachunku: PL33 1160 2202 0000 0001 6875 0625,

kod SWIFT: BIGBPLPW

lub w biurze aukcji w dniu aukcji do godziny 14:30

1.3 W momencie wpłaty wadium Kupujący jest zobowiązany do podania kompletnych danych osobowych niezbędnych do umieszczenia w umowie kupna-sprzedaży oraz do przedstawienia dowodu tożsamości. Organizator zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych Kupującego zgodnie z Rozporządzeniem RODO.

1.4 Wpłacenie pojedynczego wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji jednego konia i jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu aukcji i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

1.5 Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu i przekazane Wystawcy po sfinalizowaniu zakupu przez Kupującego. Jeśli zakup nie dojdzie do skutku to wadium zostanie zwrócone wpłacającemu po zakończeniu aukcji wszystkich koni.

1.6 Licytacja jest prowadzona sposobem zwyczajowo przyjętym, ceny są w EUR, minimalne postąpienie wynosi €500, licytowane ceny są cenami netto. Do wylicytowanej kwoty dodawany będzie podatek VAT w wysokości zależnej od formy działalności prowadzonej przez Wystawcę.

1.7 Każdy koń posiada cenę rezerwową, po osiągnięciu której może być sprzedany. Cena wywoławcza nie musi być równa cenie rezerwowej.

1.8 Biorąc pod uwagę ceny rezerwowe, osoba akceptowana przez Aukcjonera oferująca najwyższą cenę zakupu staje się Nabywcą.

1.9 Organizator zastrzega sobie prawo wycofania konia z licytacji bez podania przyczyn.

2.  Obowiązki nabywcy

2.1 Nabywca niezwłocznie po wygraniu licytacji ma obowiązek podpisać z Wystawcą umowę kupna – sprzedaży.

2.2  Nabywca wpłaca wylicytowaną kwotę zakupu pomniejszoną o wpłacone wadium plus należny podatek VAT jak określono w p. 1.6,  zgodnie z warunkami i w terminach określonych w umowie kupna – sprzedaży. Zapłata może być dokonana gotówką lub przelewem na konto bankowe Wystawcy określone w Umowie.

2.3 Ryzyko związane z zakupionym koniem przechodzi na nabywcę po zakończonej licytacji.

2.4 Nabywca odbiera na własny koszt konia zakupionego na aukcji w terminie i miejscu określonym przez Wystawcę.

2.5 W przypadku nie wywiązania się przez nabywcę z warunków umowy następuje przepadek wadium i rozwiązanie umowy z winy nabywcy.

2.6 Prawo własności dotyczące zakupionego konia przechodzi na nabywcę, gdy ten uiści zapłatę za konia oraz wszystkie opłaty związane z dodatkowymi zleceniami ustalonymi z Wystawcą (dodatkowe badania weterynaryjne, koszty utrzymania konia po aukcji).

3.  Informacje ogólne

3.1 Konie sprzedawane na aukcji są sprzedawane w stanie „jak jest". Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek przydatność konia (sportową, hodowlaną itp.). Organizator umożliwia nabywcom dokładne obejrzenie koni w stajniach przed aukcją. Na dodatkowe badania weterynaryjne musi wyrazić zgodę Wystawca.

3.2 Każdy koń musi być wpisany do Księgi Stadnej i posiadać paszport.

3.3 Każdy koń opisany jest w katalogu zgodnie z wiedzą Organizatora. Wystawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie dane zawarte w katalogu. Wszystkie oficjalne informacje i poprawki ogłaszane podczas aukcji mają moc korygującą. Wszyscy nabywcy zobowiązani są do obecności na początku licytacji danego konia, aby usłyszeć wszelkie dotyczące go ogłoszenia.

3.4 Ewentualne kwestie sporne powstałe pomiędzy Wystawcą a Nabywcą powinny być rozstrzygane w sposób polubowny. W przypadku braku możliwości porozumienia rozstrzygnięcie sporu powierza się sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Wystawcy. 

3.5 Wszystkie osoby przebywające na terenach aukcyjnych czynią to na własną odpowiedzialność i ryzyko.

3.6 Wystawca ponosi odpowiedzialność za własne konie, które biorą udział w aukcji i podczas całego pobytu na terenach aukcyjnych. W przypadku sprzedaży konia ryzyko przechodzi na nabywcę.

3.7 Organizator zastrzega sobie prawo oględzin każdego konia biorącego udział w aukcji, z prawem do nie przyjęcia go na aukcję, jeżeli uzna konia za nie nadającego się do sprzedaży.

3.8 Koszty utrzymania koni przechodzą na nabywcę od następnego dnia po aukcji i wynoszą 25 zł/dzień. W przypadku gdy koń zostanie zwrócony koszty ponosi wystawca.

3.9 W przypadku, gdy koń zostanie sprzedany za granicę koszt świadectwa eksportowego obciąża Wystawcę.

icon
REGULAMIN DLA KUPUJACYCH
warunki-dla-kupujnacych-2019_-z-.pdf

ORGANIZATOR

PATRONAT HONOROWY PREZYDENTA MIASTA RADOMIA

PARTNER POKAZU

SPONSORZY

WSPARCIE MEDIALNE