Warunki dla wystawców

WARUNKI DLA WYSTAWCÓW

1. Organizatorem Aukcji Koni Arabskich - Radom 2018 jest Stanisław Redestowicz i firma Windoor.

2. Aukcja Koni Arabskich - Radom 2018 odbędzie się w dniu 1 lipca na terenie Lotniska Sportowego Radom-Piastów.

3. Organizator nie pobiera prowizji od sprzedanych koni i nie jest stroną w transakcji pomiędzy wystawiającym a kupującym.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadnego konia ani za żadne szkody wyrządzone koniom i za żadne kontuzje, jakie mogą odnieść podczas stacjonowania na terenie aukcji. Wszelkie reklamacje ze strony nabywcy mogą być kierowane wyłącznie bezpośrednio do wystawcy.

5. Zgłoszenia na Aukcję Koni Arabskich - Radom 2018 należy wysłać na adres biuro@czempionatradom.pl do dnia 23 kwietnia br.

6. Zgłoszenie nie jest jednoznaczne z przyjęciem konia na aukcję. Spośród zgłoszonych koni Organizator dokona wyboru koni na listę aukcyjną.

7. Wpisowe będzie płatne na konto Organizatora:
BANK MILLENIUM
KONTO: 88 1160 2202 0000 0001 5854 8145
Brak wpłaty do dnia 23.04.2018 będzie skutkować wykreśleniem konia z listy aukcyjnej.

8. Wysokość wpisowego za każdego wystawianego konia wynosi:
- dla członków PZHKA – 3 690 zł brutto
- dla pozostałych - 4 305 zł brutto

9. Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów wpisowego jeśli koń zostanie wycofany z aukcji przez Wystawcę. Jeżeli koń nie zostanie zakwalifikowany na listę aukcyjną przez Organizatora to wpisowe, pomniejszone o koszty dojazdu Komisji Kwalifikacyjnej, zostanie zwrócone na konto Wystawcy.

10. Koszt wpisowego obejmuje:
- sesję zdjęciową (koszt dojazdu na sesję zdjęciową będzie ustalany indywidualnie i płatny oddzielnie)
- opracowanie w języku polskim i angielskim
- boks na miejscu aukcji
- promocję
- dwie karty VIP na czempionat i aukcję ( info: bilet VIP - 700 zł netto/os. za 2 dni)

11. Jeśli kupujący nie sfinalizuje zakupu to jego wadium przechodzi w 100% na korzyść wystawcy.

12. W przypadku braku ofert zakupu konkretnego konia wpłacone wpisowe wystawcy przechodzi na korzyść Organizatora.

13. Kupujący wnosi wadium za każdego konia, którego zamierza licytować.

ORGANIZATOR

PATRONAT HONOROWY PREZYDENTA MIASTA RADOMIA

PARTNER POKAZU

SPONSORZY

WSPARCIE MEDIALNE